Tri godine zatvora za bivšeg ministra poljoprivrede Nenada Rikala i dve godine i šest meseci zatvora za bivšeg sekretara Haljimija, ostali su oslobođeni

Osnovni sud u Prištini izrekao je osuđujuću presudu protiv bivšeg ministra poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja (MBPZHR) Nenada Rikala, osuđujući ga na tri godine efektivnog zatvora zbog optužbi za korupciju. Osuđen je i bivši sekretar ovog ministarstva Kaplan Haljimi na dve godine i šest meseci efektivnog zatvora.

U ovom slučaju, zajedno sa bivšim ministrom Rikalom i bivšim sekretarom Halimijem, optuženo je još šest zvaničnika, Šefki Zećiri, Ekrem Đoka, Škelzen Morina, Leon Tači, Lindar Krasnići i Albana Zećiri, koji su oslobođeni.

Presudu je u četvrtak saopštio predsednik suda, sudija Mentor Bajraktari, prenosi „Zakletva pravde“.

Prema presudi, bivši ministar Nenad Rikalo i bivši sekretar Kaplan Haljimi proglašeni su krivim po tački 1. optužnice. Ovim je Rikalo osuđen na tri godine efektivnog zatvora, dok je Halimi osuđen na dve godine i šest meseci zatvora.

U međuvremenu, optuženi Shefki Zekiri, Ekrem Gjoka, Lindar Krasniki, Shkelzen Morina, Leon Thaci i Albana Zekiri, oslobođeni su optužbe, pošto nije dokazano da su bili umešani u izvršenje krivičnog dela za koje su optuženi. Za njih, , sudska taksa spada na teret sudskog budžeta.

Takođe, za Rikala i Halimija sud je najavio dopunsku kaznu – zabranu vršenja javnih funkcija u trajanju od tri godine, nakon izdržane kazne zatvora.

Optuženi Rikalo i Haljimi su dužni svaki posebno da plate sudsku taksu u iznosu od 500 evra i na ime veštačenja iznos od 2.000 evra, kao i na ime obeštećenja oštećenih od 100 evra, sve to po punoj snazi presude.

Presuda je objavljena u odsustvu optuženih Rikala i Halimija, kao i Rikalove odbrane, advokata Miodraga Brkljaća.

Oštećena Državna advokatska komora pri Ministarstvu pravde, radi ostvarivanja imovinsko-pravnog zahteva, upućuje se u redovni pravno-građanski spor.

Protiv ove presude nezadovoljne stranke imaju pravo žalbe Apelacionom sudu, preko Osnovnog suda u Prištini.

Prema optužnici Specijalnog tužilaštva Kosovo 26. decembra 2019. godine, okrivljeni Nenad Rikalo, Kaplan Halimi, Šefki Zećiri i Ekrem Đoka, sarađivali su, tokom 2018. godine, kako bi omogućili da imaju koristi na način nezakonit kompanijama kao što su: konzorcijum „Novus“ SH.P.K., za dobijanje granta „Izgradnja modernog tržišta poljoprivrednih proizvoda“ u Prištini, konzorcijum „Dhemetra“ SH.P.K. za dobijanje granta „Izgradnja fabrike za proizvodnju organskog đubriva“ (koji se uopšte ne nalazi na spisku projekata koji su obuhvaćeni finansiranjem kroz grantove), konzorcijum „DOO Zubin Potok“ za dobijanje granta „Projekat za izgradnju investicija u objekat za skladištenje i konzervaciju voća“, kao i NTP konzorcijum „Arena inženjering“ u Peći, za dobijanje granta „Proizvodnja i prerada mesa“ u Peći, u cilju postupanja u suprotnosti sa Zakonom 04/L-090. o izmeni i dopuni Zakona 03/L-098 o poljoprivredi i ruralnom razvoju, član 5.1, član 8, član 13 stav 1.2, član 4, član 14.2 Zakon 03/L098 o poljoprivredi i ruralnom razvoju, član 8 i 9, uredba (KRK) br. 37/2013, član 7.1, stav 1.1, Vodič i Priručnik za izradu koncepta dokumenata iz kabineta premijera.

To su, kako se navodi, uradili zato što je okrivljeni Nenad Rikalo, u svojstvu ministra u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ruralnog razvoja, prekoračio svoja ovlašćenja, izradio „poseban program“, bez posebnog budžeta za ovaj projekat, zatim odlučivao o kriterijumima, odredio regione za finansiranje, iznos granta, zaobilazeći redovne procedure izrade posebnog programa, što je bila nadležnost Odeljenja za politike ruralnog razvoja u MPŠRR, preklapajući se između mera sa redovnim programom, dana 26.03.2018.godine, nezakonito doneto rešenje br. ref. KM 91/18 za izradu novih politika za dalji razvoj ruralne infrastrukture i povećanje konkurencije u manje razvijenim ruralnim područjima, u kom slučaju im je predao završen program, dok je komisija formirana samo formalno.

Dalje se, kaže da je okrivljeni Kaplan Haljimi, u svojstvu generalnog sekretara u ovom ministarstvu, prekoračio svoja ovlašćenja tako da je na nezakonit način doneo rešenje sa br. ZSP 266/18, u cilju pribavljanja protivpravne koristi navedenim preduzećima, imenuje radnu grupu od 11 članova za pripremu investicija u seosku infrastrukturu, znajući da ova grupa nije nadležna i da nema saznanja o sastavljanju ovaj program, a on je bio svestan da je ova grupa samo formalna, znajući da je nacrt podneo lično ministar Rikalo.

Prema optužbi, okrivljeni Shefki Zekiri je u svojstvu službenog lica u ovom ministarstvu, tokom 2018. godine, postupajući na nezakonit način, izradio i odobrio Administrativno uputstvo 09/2018 za sprovođenje posebnog programa „Najmanje razvijena ruralna područja “, iako je znao da je ovaj program sastavljen u suprotnosti sa Zakonom 04/L-090 o izmenama i dopunama Zakona 03/L-098 o poljoprivredi i ruralnom razvoju i uredbi (ZKR) br. 37/2013, zaobilazeći redovne procedure izrade posebnog programa koji je u nadležnosti Odeljenja za politike ruralnog razvoja u MPŠRR.

Dok je, prema optužbi, okrivljeni Ekrem Gjoka, u svojstvu službenog lica, vršioca dužnosti načelnika AZHB, nezakonito doneo rešenje br. ZHB-07/4/54/2018 za formiranje radne grupe, koja će vršiti administrativnu kontrolu, evaluaciju, odobravanje i ugovaranje projekata mere ruralne infrastrukture, u sastavu: Lindar Krasniki, Shkelzen Morina, Albana Zekiri i Leon Thaci, ignorišući činjenicu da ovaj tim treba da formira direktor, nadgledan od strane direktora i ova grupa treba da izveštava direktoru Direkcije za odobravanje projekata i ruralni razvoj.

Tako se navodi da je okrivljeni Đoka namerno postupio tako da omogući navedenim preduzećima nezakonitu korist jer je i sam bio deo grupe kada je ministar podneo gotov nacrt. Naneli su štetu Kosovu u iznosu od 4.000.000 evra.

Prema optužnici, optuženi Shkelzen Morina, Leon Thaci, Lindar Krasniki i Albana Zekiri su 14. avgusta 2018. godine, u svojstvu službenih lica u MPŠRR-u, postupajući na nezakonit način, omogućili da ostvare korist u nezakonito proglasio pobednika konzorcijuma „Novus” sh.p.k. za dobijanje granta „Izgradnja modernog tržišta za poljoprivredne proizvode”, u Prištini, proglasio pobednika konzorcijuma „Dhemetra” sh.p.k. za dobijanje granta „Izgradnja fabrika za proizvodnju organskog đubriva“ u Gnjilanu, proglasio je pobednika konzorcijuma „DOO Zubin Potok“, za dobijanje granta „Projekat izgradnje investicija u objekat za skladištenje i čuvanje voća“, proglasio je pobednika NTP konzorcijum „Arena inženjering“, za dobijanje granta „Proizvodnja i prerada mesa“, u Peći, koji nisu ispunili zakonske uslove definisane Administrativnim uputstvom 09/2018 za sprovođenje posebnog programa „Manje razvijena ruralna područja“.

Izvor :
Zakletva pravde/BetimipërDrejtësi